Đang tải dữ liệu...
049882318703239.jpg
4162016258313391.jpg
4162016258313390.jpg
827575589150515.jpg
432377875657009.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
1239053078958940.JPG
9883377225063500.JPG
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
212209688650799.jpg
097649470706631.jpg

Nhà văn phòng Quận 9

Chủ đầu tư:Lý Mỹ  Nga

Địa điểm: Long Bình - quận 9

Diện tích: 400 m2

Hạn mục:  kèo thép 2 lớp Steeltruss lợp ngói M002