Đang tải dữ liệu...
070730701308712.jpg
4162016258313391.jpg
290965878058016.jpg
827575589150515.jpg
755451745751964.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
926038586803650.jpg
379716290622329.jpg
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
286008782670395.jpg
097649470706631.jpg

Kết cấu mái beetoong - Chú Hải-Q.9

Chủ Đầu Tư: Lê Hải

Địa chỉ: Phước Long-Quận 9

Diện tích:200 m2

Hạn mục: Kèo mái bê tông bánh ú

0908 974 585