Đang tải dữ liệu...
070730701308712.jpg
4162016258313391.jpg
290965878058016.jpg
827575589150515.jpg
755451745751964.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
926038586803650.jpg
379716290622329.jpg
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
286008782670395.jpg
097649470706631.jpg

Công Trình Anh Sơn- Bình Phước

Chủ Đầu Tư: Huỳnh Lâm Phước Sơn

Địa chỉ: Bù Đăng, Bù Đốp, Bình Phước

Diện tích: 200 m2

Hạn mục: Khung kèo 2 lớp, mái ngói Nakamura N05

0908 974 585