Đang tải dữ liệu...
049882318703239.jpg
4162016258313391.jpg
4162016258313390.jpg
827575589150515.jpg
432377875657009.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
1239053078958940.JPG
9883377225063500.JPG
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
212209688650799.jpg
097649470706631.jpg

Anh Khang-Long An

- Chủ Đầu Tư: Nguyễn Duy Khang

- Địa chỉ: 555/1 Đường 827 xã Hiệp Thạnh- Châu Thành-Long An

- Diện tích: 400 m2

- Hạn mục: Khung kèo thép 2 lớp và ngói Nakamura-Hp