Đang tải dữ liệu...
070730701308712.jpg
4162016258313391.jpg
290965878058016.jpg
827575589150515.jpg
755451745751964.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
926038586803650.jpg
379716290622329.jpg
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
286008782670395.jpg
097649470706631.jpg

Anh Khang-Long An

- Chủ Đầu Tư: Nguyễn Duy Khang

- Địa chỉ: 555/1 Đường 827 xã Hiệp Thạnh- Châu Thành-Long An

- Diện tích: 400 m2

- Hạn mục: Khung kèo thép 2 lớp và ngói Nakamura-Hp

0902 369 078