Đang tải dữ liệu...
036255591134939.jpg
4162016258313391.jpg
4162016258313390.jpg
827575589150515.jpg
755451745751964.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
1239053078958940.JPG
9883377225063500.JPG
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
212209688650799.jpg
097649470706631.jpg

Bao Ninh Beach Resort

- Tên Dự Án: Khu Du Lịch sinh Thái Nghỉ Dưỡng Bảo Ninh

- Chủ Đầu Tư: Công Ty Cp TM và Du Lịch Vĩnh Hà

- Nhà thầu chính: Công Ty CP Ứng Dụng và Chuyển Giao Công Nghệ Xây Dựng

- Địa Điểm: Đồng Hới, quảng Bình

- Diện tích: 12.400 m2

- Hạn mục: Khung kèo thép trên mái bê tông lợp ngói